Top
Rundingan percuma!
×
ONLINE 1 PROMOSI hari ini! Diskaun 35% untuk Insurans Kereta dan Motosikal!!! HANYA ONLINE ORDER - tidak tersedia dengan pusat panggilan.

Pelanggan dari Pulau Morotai baru saja membeli Insurans Kesihatan daripada Insurans Takaful Am

×

Komitmen Privasi

Asura komited untuk melindungi privasi data peribadi dan maklumat peribadi anda. Dasar ini menunjukkan bagaimana Asura menguruskan maklumat peribadi yang kami perolehi, menggunakan dan menerbitkan, dan cara menghubungi Asura jika anda mempunyai soalan lanjut tentang menguruskan data peribadi anda. Dasar ini tidak melindungi maklumat peribadi yang dikumpulkan atau dimiliki oleh Asura atau badan korporatnya, yang berkaitan dengan pekerja yang bekerja di dalamnya.


Apakah Maklumat Peribadi?

Maklumat peribadi adalah apa-apa bentuk maklumat atau pendapat, sama ada benar atau salah, yang mengenal pasti seseorang atau individu. Contoh: nama, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel seseorang.

Maklumat sensitif adalah kategori peribadi maklumat peribadi. Termasuk dalam maklumat sensitif adalah maklumat tentang kesihatan dan kaum, suku atau etnik, pandangan politik, keanggotaan politik, pekerjaan atau persatuan perdagangan, agama atau kepercayaan lain, keutamaan seksual dan sejarah jenayah.


Bagaimanakah Asura mengumpul dan menyimpan maklumat peribadi anda?

Asura hanya akan mengumpulkan maklumat peribadi tentang anda dengan cara yang sah dan adil. Asura mengumpul maklumat peribadi dengan pelbagai cara. Dalam amalan, Asura biasanya mengumpul maklumat peribadi (atau dari wakil rasmi anda) apabila:

 • Anda meminta sebut harga untuk produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan insurans kami.

 • Anda membeli atau mendaftar untuk produk yang ditawarkan melalui Asura atau rakan kongsi insurans kami.

 • Anda menghubungi kami melalui telefon, surat, e-mel, atau melalui talian.

 • Anda melawat laman web Asura (termasuk apabila anda meminta sebut harga). Kami menyediakan produk atau perkhidmatan lain kepada anda, atau

 • Anda mengambil bahagian dalam semua bentuk promosi, pertandingan, tawaran istimewa atau tawaran lain dengan Asura atau rakan Asura.

Pada masa-masa tertentu, Asura mengumpul maklumat peribadi daripada pelanggan atau pelanggan berpotensi dari pihak ketiga yang bekerja dengan Asura atau dari sumber maklumat terbuka yang lain, atau dari senarai pemasaran dan seperti yang diperoleh oleh Asura.

Jika anda memberikan maklumat peribadi orang lain (misalnya: ahli keluarga) ke Asura, sila pastikan untuk memaklumkan dasar ini terlebih dahulu kepada pihak yang berkenaan.


Maklumat peribadi seperti apa yang dikumpulkan dan disimpan oleh Asura?

Jenis maklumat peribadi yang dikumpulkan dan disimpan oleh Asura bergantung pada syarat-syarat di mana maklumat dikumpulkan, termasuk syarat di mana Asura mengumpulkan maklumat daripada anda sebagai pelanggan, rakan kongsi insurans, pemegang kepentingan, kontraktor, pemohon kerja atau sebagai pihak lain.

Sebagai contoh, jika anda meminta sebut harga dari produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh rakan kongsi insurans Asura, kami akan meminta data peribadi anda dalam bentuk nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir dan lain-lain maklumat yang kami perlukan untuk memberikan harga tawaran. Jika anda berurusan dengan Asura dalam kapasiti tertentu (seperti rakan kongsi insurans, pembekal atau pihak berkepentingan), kami akan meminta nama, butiran hubungan dan maklumat lain yang anda ingin berikan kepada kami.

Maklumat peribadi lain yang anda berikan melalui laman web atau dari pusat hubungan kami (untuk keperluan untuk mencari perbandingan harga, meminta sebut harga atau membeli produk), akan dikumpulkan dan disimpan oleh Asura.

Untuk dapat menyediakan beberapa perkhidmatan, kami dikehendaki mengumpul dan menyimpan beberapa maklumat sensitif mengenai anda (seperti maklumat perubatan atau gaya hidup anda), misalnya apabila anda ingin mendapatkan perbandingan harga insurans hayat atau insurans kesihatan. Kami hanya mengumpul maklumat sensitif mengenai anda dengan persetujuan anda (melainkan kami dibenarkan secara sah atau dikehendaki untuk mengumpul maklumat tersebut).

Jika anda ingin memberi maklumat peribadi kepada pihak ketiga melalui Asura (contohnya: pembelian produk atau perkhidmatan melalui laman web pihak ketiga yang disambungkan ke Asura) yang mana maklumat dikumpulkan dan diuruskan oleh pihak ketiga, pastikan anda telah mempelajari privasi dasar yang digunakan oleh pihak itu, sebelum memutuskan untuk menyediakan data anda.

Di bawah keadaan tertentu, kami akan memantau dan merekam panggilan telefon yang telah anda berikan kepada kami. Sebagai contoh: panggilan yang diterima oleh pusat hubungan kami dipantau dan direkodkan untuk tujuan latihan, khidmat pelanggan, dan pematuhan dengan kewajipan kawal selia. Sesetengah produk yang dijual oleh rakan insurans kami boleh meliputi lebih daripada satu orang (contohnya: polisi insurans kesihatan untuk keluarga dan pasangan yang termasuk dua atau lebih orang). Sekiranya anda memberikan maklumat mengenai pasangan atau orang yang diinsuranskan dalam polisi, anda mesti mempunyai kebenaran daripada pihak yang berkenaan untuk memberikan maklumat itu kepada kami, dan anda mesti memaklumkan polisi ini kepada pihak-pihak tersebut.

Jika kami tidak dapat mendapatkan maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan kami, atau tidak dapat menangani anda atau organisasi / agensi yang dihubungkan dengan anda.


Bagaimanakah Asura menggunakan maklumat peribadi anda?

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk pelbagai sebab, termasuk:

 • menyediakan perkhidmatan dan produk untuk pelanggan kami

 • Menjawab soalan dan menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan

 • Beritahu pelanggan kami atau pelanggan berpotensi mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran promosi lain yang kami anggap menarik kepada mereka

 • Memastikan kita memenuhi keperluan rakan kongsi insurans yang mengambil bahagian

 • Mengekalkan dan meningkatkan perkhidmatan kami

 • Temui peraturan dan kewajipan undang-undang kami

 • Mengurus dan menyelesaikan aduan dan isu perundangan dan komersial

 • Menilai kualiti pemohon kerja kemudian dimasukkan sebagai pekerja pada masa kini atau pada masa akan datang

 • Mengekalkan hubungan baik dengan rakan kongsi insurans, pembekal, dan pihak berkepentingan

 • Menjalankan fungsi dalaman termasuk latihan

 • Mengendalikan penyelidikan dan analisis pemasaran

Kami mungkin dapat menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan secara sah, termasuk kepentingan lain yang telah anda persetujui. Perjanjian itu boleh berupa tulisan atau tidak lisan (lisan), atau tersirat oleh tindakan anda.


Dalam keadaan apakah, Asura akan membuka maklumat peribadi anda kepada orang ramai?

Untuk menjalankan perniagaan dan menyediakan produk atau perkhidmatan untuk anda, kami mungkin membuka beberapa maklumat mengenai anda. Khususnya, maklumat peribadi anda boleh diedarkan di antara bidang perniagaan Asura untuk tujuan yang dijelaskan dalam dasar ini.

Kami juga akan mendedahkan maklumat peribadi anda (jika sesuai dan sesuai):

 • Apabila Anda adalah pelanggan kami, kami dapat membuka informasi pribada Anda kepada mitra asuransi kami (sebelum memutuskan untuk memberikan informasi Anda kepada mitra asuransi kami secara langsung atau lewat link pada website kami, mohon baca kebijakan privasi yang diterapkan oleh masing-masing mitra asuransi tersebut)

 • Penasehat profesional (seperti pengacara atau auditor)

 • Rakan insurans yang terikat dengan kontrak dengan kami, termasuk:

  1. Pembekal perkhidmatan IT

  2. Pengendali sistem pembayaran dan institusi kewangan

  3. Organisasi yang secara sah mempunyai kuasa dari Asura untuk menjalankan promosi, penyelidikan atau aktiviti pemasaran

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang atau pegawai kerajaan

 • Pihak lain yang bertindak bagi pihak anda, termasuk orang yang anda lantik, pelaksana, pemegang amanah, dan wakil undang-undang.


Tawaran Terus

Jika anda pengguna kami atau berpotensi untuk menjadi pengguna, kami mungkin menghubungi anda dari semasa ke semasa, untuk memberitahu produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Asura dan rakan niaga kami, yang kami anggap sesuai untuk anda. Kami boleh menghubungi anda melalui mel, telefon, e-mel atau SMS.

Anda akan dianggap bersetuju untuk menerima tawaran dari kami dengan cara di atas jika anda tidak memilih menolak untuk menerima tawaran dari kami. Ini akan berlangsung sehingga masa yang tidak terhad, kecuali atau sehingga anda meminta kami menghentikan penghantaran tawaran. Anda boleh memilih untuk tidak mendapatkan maklumat pembida bila-bila masa yang anda mahukan.

Jika anda ingin tahu bagaimana Asura mendapatkan maklumat peribadi anda, sila hubungi Pegawai Privasi kami. Asura akan memaklumkan kepada anda, melainkan jika ia tidak dapat dilaksanakan dengan sebab tertentu.


Bagaimanakah anda memilih untuk tidak lagi menerima tawaran langsung?

Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda digunakan untuk tujuan pemasaran, atau anda tidak mahu dihubungi dengan cara yang disebutkan di atas, sila beritahu kami dengan menghubungi Pegawai Privasi kami.

Di bawah keadaan tertentu, kami mungkin perlu menghubungi anda untuk mengumpul beberapa maklumat tambahan, untuk mengesahkan identiti anda, atau untuk menjelaskan permintaan anda.


Adakah Asura membuka / menyebarkan maklumat peribadi pengguna kepada pihak lain di luar negara?

Sesetengah rakan insurans kami mungkin berada di luar negara. Oleh itu, Asura boleh memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak yang berkaitan di luar negeri, termasuk pihak-pihak berkaitan yang terletak di Amerika Syarikat, Singapura, dan Hong Kong.

Sebagai contoh: Pada masa-masa tertentu, kami menggunakan kemudahan yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk menyediakan atau menyimpan maklumat. Laman pihak ketiga ini diuruskan oleh agensi atau organisasi selain daripada Asura, dan beberapa laman web ini terletak di luar negara.


Penggunaan Tanda-tanda Pengenalan Kerajaan

Asura tidak akan menggunakan data yang berkaitan dengan ID kerajaan Malaysia, seperti nombor SIM, nombor ID sebagai pemboleh ubah untuk mengenal pasti seseorang.


Kualiti Data dan Keselamatan

Kami boleh menyimpan maklumat anda dalam bentuk hardcopy atau elektronik. Kami akan berusaha untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi anda daripada penyalahgunaan, gangguan, kehilangan, akses tidak sah, pengubahsuaian, dan pendedahan.

Perlindungan ini boleh merangkumi beberapa sistem dan langkah untuk keselamatan komunikasi, serta tempat untuk mendapatkan dokumen sulit. Di samping itu, kebenaran untuk mengakses maklumat peribadi hanya untuk pihak yang sah untuk mendapatkan akses.

Kami bergantung kepada maklumat peribadi yang kami pegang untuk menjalankan perniagaan kami. Atas sebab ini, sangat penting bagi kita untuk mendapatkan maklumat yang tepat, lengkap, dan terkini. Jika anda merasakan bahawa maklumat peribadi yang anda berikan tidak tepat, tidak lengkap, bukan maklumat terbaru, dan tidak berkaitan atau bahkan salah, sila hubungi Pegawai Privasi kami. Asura akan membantu untuk membetulkan maklumat ini.


Penggunaan Laman Web

Laman web Asura diletakkan dan dikendalikan dalam persekitaran yang dijamin keselamatan. Walau bagaimanapun, anda mesti berhati-hati tentang pelbagai kemungkinan risiko yang tidak dapat dielakkan apabila anda menghantar maklumat peribadi melalui internet.

Cookies adalah sebahagian daripada maklumat yang dipindahkan ke laman web komputer untuk tujuan rakaman. Maklumat yang dikumpul boleh digunakan oleh Asura untuk meningkatkan pengalaman anda dalam berinteraksi di laman web kami. Di samping itu, kami juga mengumpul beberapa maklumat bukan peribadi dari laman web kami untuk membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pemasaran dalam talian dari Asura. Maklumat bukan peribadi yang dikumpul ini dapat membantu kami memperbaiki kandungan dan pelayaran laman web Asura.

Apabila anda melayari laman web dalam talian kami, sistem kami boleh mengumpul maklumat mengenai lawatan anda untuk tujuan statistik, termasuk:

 • Alamat pelayan

 • Nama Domain Tahap Tertinggi (TLD), sebagai contoh: .com, .net, .co.id, .co, dan lain-lain

 • Waktu dan tarikh lawatan anda

 • Halaman yang anda akses dan data atau dokumen yang anda muat turun ketika melawat laman web kami

 • Laman lain yang anda akses sebelum ini

 • Maklumat tentang lawatan anda: pernahkah anda melawat laman web kami sebelum ini

 • Jenis pelayar yang anda gunakan


Pautan ke Laman Pihak Ketiga

Walaupun Asura menyediakan pautan yang merujuk kepada halaman laman web pihak ketiga, Asura tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan laman web pihak ketiga ini.

Pautan ini dimaksudkan untuk kemudahan anda dan pautan itu bukan merupakan bentuk promosi dari Asura untuk laman web pihak ketiga. Semak dasar privasi setiap pihak ketiga yang berkaitan sebelum memberikan maklumat peribadi atau data anda.


Cara Mengakses atau Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

Anda boleh meminta akses untuk menukar atau membetulkan maklumat peribadi yang telah kami simpan dengan menghubungi Pegawai Privasi kami dan kami boleh memberikan akses kepada anda semasa masih tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Dalam beberapa keadaan, permintaan untuk mengakses maklumat peribadi boleh ditolak. Contoh:

 • Akses kepada maklumat peribadi boleh menjejaskan atau melanggar privasi orang lain.

 • Meminta akses tidak wajar dan mengganggu.

 • Maklumat yang anda ingin akses berkaitan dengan proses undang-undang yang sedang atau akan terjadi, dan maklumat tersebut biasanya tidak dapat diakses sehubungan dengan proses perundangan.

 • Akses pemberian adalah satu langkah yang menyalahi undang-undang.

 • Undang-undang atau peraturan yang digunakan melarang akses.

 • Menyediakan akses cenderung untuk membahayakan tindakan penguatkuasaan yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa atau agensi yang berkaitan.

 • Ketentuan akses dapat mengungkapkan informasi evaluasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sensitif dan komersial; atau

 • Akses kepada data dan maklumat boleh menimbulkan ancaman kepada kehidupan, kesihatan dan keselamatan orang lain atau orang ramai.


Bagaimana untuk menyampaikan aduan yang berkaitan dengan privasi?

Sila hubungi Pegawai Privasi kami melalui butir-butir yang kami sediakan di bawah jika anda mempunyai aduan atau kebimbangan tertentu mengenai bagaimana Asura mengumpul atau mengurus maklumat peribadi anda. Kami akan mengkaji aduan anda, dan akan bertindak secara bertulis dalam masa 30 hari.


Bagaimana untuk menghubungi kami?

Hubungi kami jika anda:

 • Mempunyai soalan, perhatian khusus atau aduan mengenai bagaimana Asura mengumpul atau mengurus maklumat peribadi anda.

 • Mahu mendapatkan salinan dasar privasi ini, atau ingin membincangkan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan isu dasar atau privasi ini secara umum.

 • Mahu mendapatkan akses untuk menukar atau membetulkan maklumat peribadi anda.